Vedtægter for Turismeforskerne i Danmark

§ 1. Navn og hjemsted

 

1.1. Foreningens navn er Turismeforskerne i Danmark. Foreningen har hjemsted på Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL), Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg. Foreningen er stiftet den 21.03 2012.

 

§ 2. Formål

2.1. Foreningens formål er at fremme turismeforskningen i Danmark, herunder udbrede kendskabet til sådanne studier indenfor uddannelsesverdenen og i offentligheden, samt bidrage til skabe erfaringsudveksling mellem centrale aktører indenfor feltet.

 

2.2. Foreningen påtager sig at arrangere årsmøder i form af 1-eller 2-dagsseminarer. Hvert årsmøde behandler temaer af relation til turismeforskning og - uddannelse, der besluttes af styregruppen. Også stedet, hvor årsmødet skal foregå, besluttes af styregruppen. Til årsmødet inviteres en række oplægsholdere, der præsenterer relevante problematikker indenfor feltet.

 

§ 3. Betingelser for medlemskab

 

3.1. Som medlemmer optages forskere, der identificerer sig selv som turismeforskere. Ansatte ved respektive forskningsinstitutioner i Danmark som beskæftige sig med turismeforskning er automatisk medlem.

 

3.2. Styregruppen skal godkende nye medlemmer og kan ekskludere medlemmer.

 

3.4. Ophør af medlemskab kan ske ved manglende kontingentbetaling, skriftlig udmeldelse med 3 måneders varsel, eller eksklusion af styregruppen.

 

§ 4. Generalforsamling

 

4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af mindst 2 stemmetællere

 3. Bestyrelsens årsberetning ved formanden

 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

 6. Valg af medlemmer til styregruppen samt suppleanter

 7. Valg af revisor

 8. Fastsættelse af kontingent

 9. Planlægning af årsmøde

 10. Indkomne forslag

 11. Eventuelt

Hvis nogen af de tilstedeværende medlemmer ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.

 

4.3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal foretages med mindst 4 ugers varsel.

 

4.4. Forslag til dagsorden skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

4.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på styregruppens foranledning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 2/3 af medlemmerne med mindst 1 måneds varsel til medlemmerne.

 

4.6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indenfor 6 uger efter modtagelse af skriftlig anmodning herom og med mindst 14 dages varsel til medlemmerne.

 

4.7. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles forslag der har foranlediget dens indkaldelse og som det fremgår af den skriftlige indkaldelse.

 

4.8. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal. Dog gælder følgende regler for vedtægtsændringer:

 

4.8.1. Såfremt styregruppens ti medlemmer går ind for vedtægtsforslaget, kræves kun simpelt flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

 

4.8.2. Går styregruppen ikke fuldtalligt ind for forslaget, kræves det, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives for vedtægtsændringen.

 

4.9. Hvert medlems har en stemmer, som afgives ved personligt fremmøde. Stemme kan afgives gennem skriftlig fuldmagt meddelt et andet af foreningens medlemmer og fremmødte medlemmer kan kun medbringe én fuldmagt hver.

 

4.10. Et beslutningsreferat skrives af formanden for styregruppen eller – i dennes fravær – næstformanden. Referatet skal efterfølgende rundsendes elektronisk til alle styregruppemedlemmer.

 

§ 5. Styregruppen

 

5.1. Foreningen ledes af en styregruppe på 10 medlemmer fordelt mellem de respektive medlemsinstitutioner og 3 suppleanter, der alle vælges på generalforsamlingen.

 

5.2. Styregruppen vælges for 2 år.

 

5.3. Styregruppen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, og en næstformand, der også tjener som kasserer.

 

5.4. Styregruppen forventes at møde op til årsmøderne. Den afholder møder efter behov, på foranledning af formanden der indkalder til mødet med mindst 1 uges varsel.

 

5.5. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, herunder formanden og/eller næstformanden.

 

5.6. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder møderne.

 

5.7. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.

 

5.8. Styregruppen er berettiget til at nedsætte underudvalg i det omfang, som den finder det nødvendigt.

 

5.9. Styregruppens arbejde er ulønnet.

 

5.10. Over forhandlingerne i styregruppen skal formanden eller næstformanden føre beslutningsreferat, der efterfølgende rundsendes elektronisk til alle medlemmer.

 

§ 6. Kontingent

 

6.1. Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentets størrelse.

 

§ 7. Tegning og hæftelse

 

7.1. Foreningen tegnes i alle forhold af styregruppens formand eller næstformand i forening.

 

7.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens styregruppe eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

 

§ 8. Regnskabet

 

8.1. Regnskabsperioden følger kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor. Det af revisoren reviderede og underskrevne regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift inden generalforsamlingen. Første regnskabsår regnes fra stiftelsesdatoen til 21/3 2013.

 

§ 9. Opløsning

 

9.1 Foreningen kan opløses efter de for vedtægtsændringerne gældende regler. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens formue.

 

Vedtaget på generalforsamling d. 21/3 2012

Background Photograph: Niclas Jessen for VisitDenmark.